BIP SP 11 KALISZ
 
RSS
szukaj
RSS
A A A K
SmodBIP

Misja i wizja szkoły


WIZJA SZKOŁY

Szkoła jest miejscem, w którym proces nauczania - uczenia się stanowi radosne przeżycie dla uczniów i nauczycieli. Osiągnięte to będzie dzięki aktywizującym metodom uczenia, dzięki którym każdy uczeń odnajdzie w sobie tkwiący "skarb" i rozwinie go na miarę swoich możliwości. Szkoła jest otwarta, demokratyczna, w układach międzyludzkich panuje partnerstwo i życzliwość. Nauczyciel pracuje w dobrych warunkach - klasy są nieliczne, baza szkoły dobra, praca bardzo dodrze zorganizowana. Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych założeń i chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych.

* Nasza szkoła jest silnie związana ze środowiskiem lokalnym, w tradycji miasta, a w związku z tym przykładamy dużą uwage do kultywowania chlubnych tradycji szkoły. Pracujemy jako zespół. Celem działań szkoły będzie służenie uczniom, rodzicom i nauczycielom, a wskaźnikiem sukcesu stanie się ich satysfakcja i prestiż w środowisku.

* Dba, by uczniowie byli wspomagani we wszechstronnym i harmonijnym rozwoju, w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków,które zapewniają mu przygotowanie do godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie kształcenia.

* Wzbogaca swój program działań wychowawczych tak, by była przyjazna i bezpieczna dla naszych uczniów.

* Doskonali swój system współpracy z rodzicami, włączając ich do realizacji programu wychowawczego szkoły.

MISJA SZKOŁY

Najważniejszym dobrem naszej szkoły jest uczeń, który w przyjaznej atmosferze i wzajemnej akceptacji zwiększa szanse na osiągniecie sukcesów w przebiegu kariery szkolnej. Spełniając oczekiwania środowiska, kształcimy w duchu uniwersalnych wartości absolwenta kreatywnego i przedsiębiorczego, aby mógł aktywnie, pięknie i świadomie uczestniczyć we współczesnym świecie. Organizujemy nauczanie i wychowanie zgodnie z duchem czasu w celu dobrego przygotowania młodego człowieka do samodzielnego funkcjonowania we współczesnej rzeczywistości. Jesteśmy po to, aby wychowywać, uczyć i przygotowywać do zdobywania wiedzy i samorealizacji w dorosłym życiu. Kierujemy się wiedzą, doświadczeniem i intuicją w dążeniu do osiągnięcia celu, którym jest człowiek aktywny, otwarty, samodzielny, potrafiący odnaleźć się w otaczającym świecie. Szkoła nasza koncentruje swoje działania wychowawcze wokół takich wartości jak: kreatywność, uczciwość, odpowiedzialność i mądrość. Spełnienie tych wartości to wspólne zadanie dla nauczycieli, uczniów i rodziców. Budujemy stosunki interpersonalne na zgodnym współistnieniu i współpracy całej społeczności szkolnej. Nauczyciele, rodzice i uczniowie wspólnie wypracowują drogę do wszechstronnego rozwoju uczniów. Rodzice wspierają działania szkoły w dziedzinie wychowania dzieci. Rozwijanie twórczego myślenia uczniów zapewni satysfakcję i oczekiwany sukces. Stwarzamy atmosferę kreatywnego myślenia stymulującą samodoskonalenie, akceptujemy odmienność poglądów i różnorodność pomysłów. Budujemy stosunki interpersonalne na zasadzie szczerości i otwartości. Uwrażliwiamy na prawdę w relacjach międzyludzkich, jawność i jasność postępowania. Uczciwość w działaniu to rzetelne przekazywanie wiedzy przez nauczycieli i zdobywanie jej przez uczniów oraz rzetelna informacja rodziców o szkole. Podstawą naszej pracy jest szacunek wobec drugiego człowieka, przejawiający się zaufaniem, szczerością i przestrzeganiem wspólnych wartości.

Kreatywność - rozumiana jako otwartość i pozytywne nastawienie do uczenia, umiejętność dokonywania właściwych wyborów, umiejętność współpracy, sprawiedliwe i kulturalne rozwiązywanie konfliktów, wszechstronny rozwój osobowości uczniów i nauczycieli, twórcze rozwiązywanie problemów.

Uczciwość - rozumiana jako pomoc w odkrywaniu wartości dziecka, dawanie uczniom szansy poprawy, sprawiedliwe i jawne ocenianie, jasne kryteria z zachowania, uwzględnianie jego możliwości i rozwoju emocjonalnego, nie faworyzowanie uczniów kosztem innych, wyrozumiałość, tolerancję i prawdomówność.

Odpowiedzialność - rozumiana jako integracja zespołu klasowego i społeczności szkolnej, sprawiedliwe rozstrzyganie konfliktów między uczniami, ponoszenie konsekwencji za swoje słowa, czyny, dbałość o mienie szkoły, rozwijanie swoich umiejętności, budowanie właściwych relacji między nauczycielami, uczniami i rodzicami.

Mądrość - rozumiana jako umiejętność zdobywania wiedzy i doświadczeń, umiejętność wykorzystywania zdobytych wiadomości do rozwoju zainteresowań oraz podejmowanie właściwych decyzji, wyborów, rozsądne (logiczne) postępowanie w życiu.Opublikował: Stanisław Ibusz
Publikacja dnia: 06.04.2013
Podpisał: Stanisław Ibusz
Dokument z dnia: 04.04.2013
Dokument oglądany razy: 3 291